General terms and conditions

Általános Szerződési Feltételek – Webshop neve
ÁSZF Sablon

Webshopok Általános Szerződési
Feltételeihez

2014.

1

Általános Szerződési Feltételek – Webshop neve
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cég neve. (székhely:..,
adószám:…), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára
vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe
szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.
Az ÁSZ letölthető az alábbi linkről: http//… pdf.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:
A szolgáltató székhelye:
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Telefonszámai:
Adatvédelmi nyilvántartási száma:
Engedély száma:
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:

Alapvető rendelkezések:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
Hatály, az ÁSZF módosítása.
A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme, erre figyelemfelhívás.
Rendelkezésre állás.
Adatkezelési szabályok:
1.5. Utalni kell az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségére,
adatvédelmi nyilvántartási számot.
fel kell tüntetni az

2

Általános Szerződési Feltételek – Webshop neve
Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6.
Utalni kell arra, hogy a megjelenített termékek csak online, vagy személyesen is
megvásárolhatók-e. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Tartalmazzák-e a
házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat.
1.7.
A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.
Rendelés menete

1.9.
A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba
helyezéséig.
1.10.
Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék
törlése, ár ellenőrzése stb.)
1.11.
Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
1.12.
A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését
az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben
e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól
eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.
A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13.
A megrendelések feldolgozása mikor történik
1.14.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn
belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való
megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti
teljesítésre.
1.15.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett
összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E
kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb
következményei alól.
3

Általános Szerződési Feltételek – Webshop neve
Elállás joga Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 . (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a
megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül
elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete… (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem,
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat,
kivételek stb.)

Garancia, jótállás

1.18.
Termékeinkre X hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia
levélben található szervizek bármelyikében személyesen vagy telefonon
tájékoztatják a teendőkről, illetve elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást
nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás,
kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.
Panaszkezelés

1.19.
A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről -ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével -és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és -ha a panaszokat ilyen módon is fogadja
-elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Vegyes rendelkezések

1.20.
Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel
30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik
a …… Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Város, 2014. ….hó …nap